Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Vážení a milí návštěvníci webových stránek společnosti Rodokab, velice si vážíme vaší důvěry a klademe důraz na ochranu vašich osobních údajů, a to jak při jejich uchovávání, tak zpracovávání.

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje v míře nezbytně nutně pro splnění povinností ze smlouvy či zákona, a to v souladu s platnou legislativou. 

1.      Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je Kateřina Búriková pod značkou s Rodokab se sídlem Na Oboře 222/4 Batelov, 588 51, IČ (dále jen „správce“)
 • Kontaktní údaje správce:
  • Tel: 720347668
  • E-mail: info@rodokab.cz
  • Adresa sídla: Na Oboře 222/4 Batelov, 588 51

2.      Osobní údaje, které shromažďujeme

 • V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu společnosti Rodokab, dostupného na internetové adrese https://rodokab.cz/cart/, nám pro vyřízení objednávky poskytujete své osobní údaje. Konkrétně se jedná o:
 • jméno a příjmení.
 • adresu (země, město, ulice, číslo popisné),
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • číslo účtu (pouze v bezhotovostních platbách).

3.      Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vaších osobních údajů uvedených v oddíle 2. je splnění naších povinností z kupní smlouvy a dále splnění veřejnoprávních povinnosti vyplývajících ze zákona – zejména daňové předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., a zákon č. 563/1991 Sb.).
 • V souvislosti s výše uvedeným představuje zpracovávání vámi poskytovaných údajů, vyjmenovaných v oddíle č. 2 náš oprávněný zájem.
 • Dalším účelem je e-mailový kontakt pro zasílání novinek nakladatelství Rodokab a informování o akcích, slevách atp.
  • Výslovným nesouhlasem se zasíláním (např. odpovědí na e-mail) dojde ke smazání vašeho kontaktu pro účely uvedené v odst. 3.3.

4.      Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy.

5.      Další možní příjemci osobních údajů

 • Možným příjemcem vašich osobních údajů je jedna z níže vyjmenovaných přepravních společností, která Vám bude zboží doručovat, pokud si jej za přepravce zvolíte:
 • Česká pošta, s.p.,
 • Zásilkovna s.r.o. IČ 28408306.
  • Přepravní společnost od nás obdrží pouze údaje nutné k doručení zásilky na vámi požadované místo.
  • Jednotlivé přepravní společnosti mají vlastní politiku ochrany osobních údajů, a tedy naše společnost neodpovídá, resp. nemůže odpovídat za další zpracování, pokud vaše osobní údaje poskytne uvedenému dopravci.

6.      Vaše práva

 • Níže uvedená práva garantovaná nařízením č. 2016/269 je možno uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů na správce osobních údajů, uvedených v oddíle č. 1, odst. 1.2.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů:
 • nedotýká se osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností ze smlouvy či veřejnoprávních předpisů.
  • Právo na výpis věch vašich zpracovávaných osobních údajů:
 • na dotaz vám poskytneme výpis všech Vaších osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  • Právo na opravu:
 • v případě chybně uvedených nebo neúplných osobních údajů.
  • Právo na výmaz:
 • právo na výmaz vašich osobních údajů z naších systémů za předpokladu:
  • Údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
  • Odvolání souhlasu.
  • Údaje zpracováváme protiprávně.
  • Vznesením námitky dle čl. 21, odst. 1 a násl. nařízení č. 2016/269.
  • Právo na omezení zpracování:
 • je možno po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za předpokladu že:
  • jejich zpracování je protiprávní,
  • popíráte přesnost uvedených osobních údajů,
  • vznesením námitky do doby, než je rozhodnuto, zdali naše důvody na zpracování převažují.
  • Právo na přenositelnost:
 • na dotaz vám poskytneme kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  • Právo na námitku proti zpracování:
 • možno zaslat na kontaktní údaje správce v oddíle 1, odst. 1.2.
  • Právo podat stížnost dozorujícímu orgánu:
 • dozorujícím orgánem je úřad pro ochranu osobních údajů, tedy své stížnosti v případě nespokojenosti s naším přístupem směřujte tam.

 

23.03.2024

Rodokab

 

Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky osoby Kateřina Búriková pod značkou s Rodokab se sídlem Na Oboře 222/4 Batelov, 588 51, IČ 74580396. (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěném na internetové adrese: https://rodokab.cz/, (dále označován jen jako „e-krám“).

 1. Vymezení pojmů
 2. 1. Prodávajícím – je Kateřina Búriková pod značkou s Rodokab se sídlem Na Oboře 222/4 Batelov, 588 51, IČ 74580396.
 3. 2. Kupujícím – se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě nabízeného zboží.
 4. 3. Zbožím – se rozumí knihy, ilustrace a jiná díla či publikace umístěna na e-krámu prodávajícího.
 5. 4. Konečná kupní cena – je finální částka obsahující cenu za veškeré objednané zboží a související služby (doprava apod.) včetně DPH.
 6. Uzavření kupní smlouvy
 7. 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě elektronického potvrzení ze strany Prodávajícího.
 8. 2. Nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího s odchylkami se stávají součástí kupní smlouvy pouze za předpokladu výslovné akceptace daných odchylek ze strany Prodávajícího.
 9. 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s Kupujícím kupní smlouvu. O této skutečnosti bude Kupující informován.
 10. 4. Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 11. Kupní smlouva
 12. 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje vůči Kupujícímu, že mu odevzdá zakoupené zboží a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a převzít zboží.
 13. Platební podmínky
 14. 1. Ceny za zboží v e-shopu jsou uváděné v Českých Korunách, a to včetně DPH.
 15. 2. Cenu za objednané zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

platební kartou přes službu Stripe, poplatek hradí Prodávající;

bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2202818010 / 2010, vedený u Fio banky.

 1. 3. Splatnost kupní ceny a souvisejících služeb

v případě platby platební kartou je cena splatná v okamžiku odeslání objednávky;

v případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je cena splatná do 5 pracovních dní následujících po dni odeslání objednávky.

 1. 4. Objednané zboží bude odesláno či vydáno kupujícímu až po připsání konečné kupní ceny na účet prodávajícího.
 2. 5. Objednané zboží z předprodeje bude odesláno do 14 dnů od vydání knihy/ uveřejnění.
 3. 6. Platba na účet Prodávajícího v částce nižší, než je konečná kupní cena, se nepovažuje za splnění povinnosti Kupujícího ve smyslu části 4 odst. 4.1.
 4. 7. Účet prodávajícího je vedený v Českých korunách.
 5. 8. Slevy poskytnuté Prodávajícím nelze kombinovat, pokud není uvedeno jinak.
 6. 9. Platby v zahraničních měnách

V případě platby v zahraniční měně Kupující nese náklady na konverzi.

Náklady na vrácení platby na účet vedený v zahraniční měně jde k tíži Kupujícího a budou odečteny od částky přijaté na účet Prodávajícího.

V případě že náklady na vrácení přijaté částky překročí přijatou částku, nebude přijatá částka vrácena na účet Kupujícího a o tomto bude Kupující vyrozuměn.

Situace uvedená v předchozím odstavci bude řešena individuálně.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 2. 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, nejedná-li se o případ kdy nelze od smlouvy odstoupit (případy vymezené v §1837, zákona č. 89/2012 Sb. – v našem portfoliu se jedná zejména o e-knihy a jiný digitální obsah dodávaný nikoliv na datovém nosiči).
 3. 2. Kupující je povinen o odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího na e-mailovou adresu info @rodokab.cz, případně písemně za využití služeb pošty na adresu sídla Prodávajícího, eventuálně zároveň s vrácením přijatého zboží.

Kupující uvede kontaktní údaje, číslo objednávky a číslo účtu na který má být částka přijatá za zboží Prodávajícím vrácena.

 1. 3. Kupující vrátí nepoškozené objednané zboží Prodávajícímu neprodleně po odstoupení od smlouvy na adresu sídla za využití České pošty.
 2. 4. Kupující nese náklady související s dodáním, vrácením a poškozením zboží.
 3. 5. Prodávající vrátí přijatou platbu Kupujícímu do deseti pracovních dní po obdržení zboží.

V souladu s odst. 6.4. budou od nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Prodávajícím jednostranně započteny náklady na dopravu zboží a případná škoda na zboží.

 1. Přeprava a dodání
 2. 1. Kupující je povinen převzít objednané zboží v místě jím určeným v objednávce.
 3. 2. Náklady na opakovaná doručení jdou k tíži Kupujícího.
 4. 3. V případě kombinace předprodeje a již dostupného zboží může Prodávající zaslat více zásilek (např. Kupující objedná již vydanou knihu, kterou Prodávající odešle hned, a knihu v předprodeji zašle poté, co kniha vyjde.) V tomto případě Kupující hradí náklady na dopravu pouze jednou, náklady na další zásilky hradí Prodávající.
 5. 4. Kupující je při převzetí povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit přepravci.

Při závadě natolik závažné, jenž by mohla kompromitovat obsah zásilky není kupující povinen převzít zásilku.

O této skutečnosti neprodleně informuje přepravce a Prodávajícího.

 1. 5. Přeprava a dodání proběhne dle volby Kupujícího v možnostech uvedených na stránkách e-krámu. Standartně se jedná o přepravu poskytovanou následujícími přepravci:

Zásilkovna s.r.o., v tomto případě nechť Kupující vyplní adresu odběrného místa;

Česká pošta, s. p. jako balík do ruky, v případě komiksů a samostatných kravinek lze zvolit “obyč poštu”.

 1. 6. Cena za doručení zásilky je platná pouze na území České republiky a Slovenska.

Přeprava do jiných zemí bude kalkulována individuálně.

Objemné zásilky a zásilky neobvyklého rozsahu budou kalkulovány individuálně.

 1. 7. Prodávající předá zásilku přepravci nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení konečné kupní ceny, případně do 14 dní od vydání knih/ zboží zakoupených v předprodeji.
 2. 8. Riziko poškození zboží v přepravě nese Prodávající, a to až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím.
 3. 9. Elektronické zboží, zejména e-knihy, budou ke stažení v účtu Kupujícího, případně může být odeslán po domluvě s Prodávajícím na e-mail atp.
 4. 10. V případě „donate“ se platba považuje za dar a Prodávající nevyžaduje protiplnění od Kupujícího.
 5. Práva z vadného plnění
 6. 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady a koreluje s parametry uvedenými v popisu zboží a jeho obecnými charakteristikami.
 7. 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za správnost a množství objednaného zboží.
 8. 3. Subjektivní nelibost zboží není vadným plněním, ovšem je možno využít možnosti v části 6.
 9. 4. Zboží je určeno k účelu, ke kterému se obvykle používá.
 10. 5. U zboží prodávaného ve snížené jakosti či s vadou se nelze dovolávat práva z vadného plnění v rozsahu o kterém kupující byl předem obeznámen.
 11. 6. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení či nevhodné zacházení.

Poslední z výše uvedeného platí zejména vůči originálům ilustrací, které vyžadují citlivé zacházení a vhodné umístění či archivaci.

 1. 7. Kupující je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu.
 2. 8. Práva z vadného plnění uplatní kupující u Prodávajícího za využití prostředků elektronické komunikace či písemně na adrese sídla společnosti.

Ve vyrozumění vůči Prodávajícímu, ve kterém se Kupující domáhá práva z vadného plnění, se Kupující identifikuje analogicky jako v případu uvedeném v části 6, dále řádně popíše zjištěné vady, případně doplní fotografiemi a v neposlední řadě si zvolí pro něj vhodnou formu řešení.

Podotýkáme že např. výměna za jiný kus nebo oprava není možná u originálních ilustrací či u analogického zboží u kterého to z povahy věci nelze.

Prodávající nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení vyrozumění, potvrdí písemně Kupujícímu, kdy bylo právo z vadného plnění využito a co je jeho obsahem.

 1. 9. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

V případě nedodržení výše uvedené lhůty má Kupující právo odstoupit od smlouvy.

 1. 10. Prodávající v případě uznané reklamace hradí náklady s tím spojené v přiměřené výši.

Např. nadstandartní přeprava nebude Kupujícímu uhrazena.

 1. Ochrana osobních údajů
 2. 1. Kupující poskytuje své osobní údaje Prodávajícímu v souvislosti s vyřízením objednávky a dodání zboží.

Taky vám budeme posílat spamy (novinky z nakladatelství Rodokab) na e-mail, dokud neodepíšete, ať neotravujeme.

 1. 2. Ochrana osobních údajů se řídí zvláštním dokumentem, který je zrovna na této výše.

 2. Mimosoudní řešení sporů
 3. 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 4. 2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Závěrečná ustanovení
 6. 1. Prodávající není vázán vůči Kupujícímu žádným kodexem chování podnikatele.
 7. 2. Kupující může měnit údaje v objednávce až do doby jejího odeslání.
 8. 3. Kupní smlouvu je možno uzavřít pouze v Českém jazyce.
 9. 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího uhrazením konečné kupní ceny.
 10. 5. Uzavřená smlouva je archivována u Prodávajícího a Kupujícímu není umožněn přístup.
 11. 6. V případě smluv obsahujících mezinárodní prvek je rozhodným právem právo české.
 12. 7. Neplatnost některého z ustanovení smlouvy se nedotýká platnosti ostatních ustanovení či smlouvy jako celku.
 13. Kontaktní údaje

Tel: 720347668

E-mail: info @rodokab.cz

Adresa sídla: Na Oboře 222, Batelov 588 51

 

Nákupní košík
 • Your cart is empty.